STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 Thông báo của cơ quan thuế 0006613624 1201001333 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG MINH PHÚC TGI 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận