Mức độ 4  Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Ký hiệu thủ tục: 1.003687.000.00.00.H58
Lượt xem: 3947
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy số 08), Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Qua hệ thống Internet.

Số lượng hồ sơ 01 bộ là bản gốc
Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnGiấy phép sửa đổi, bổ sung


Lệ phí


Không có


Phí


- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng.(Theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính).


Căn cứ pháp lý


- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 17/6/2010.- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính


- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011)

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động

- Việc thẩm tra và cấp phép sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

 

(Quy định tại Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm:

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

File mẫu:

  • Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (Phụ lục IV - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP) Tải về

Không