Mức độ 4  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Ký hiệu thủ tục: 1.009374.000.00.00.H58
Lượt xem: 6916
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy số 08 - 02733.993848), Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức 4 (https://dichvucong.tiengiang.gov.vn/).

Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy số 08 - 02733.993848), Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức 4 (https://dichvucong.tiengiang.gov.vn/).

Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết


20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

  • Giấy phép xuất bản bản tin

Lệ phí


Không có


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.


  • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  • Cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin;   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

  • Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin Tải về

Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin gồm: a) Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin; b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin; c) Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in; d) Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.