Mức độ 2  Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ký hiệu thủ tục: TCNS1802
Lượt xem: 1421
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Theo nhóm dự án:
- Nhóm A: 7 tháng
- Nhóm B; 5 tháng
- Nhóm C: 4 tháng
- Báo cáo KTKT: 3 tháng
kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định hành chính


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 12/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;


Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Tiền Giang (Số 38, Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển Phòng Đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ thiếu Phòng Đầu tư hướng dẫn một lần bằng văn bản đơn vị bổ sung và thông qua bộ phận một cửa ra phiếu bổ sung.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Tiền Giang (Số 38, Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 h00 đến 11h30, chiều từ 13 h30 đến 17 h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn: - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). - Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 11, Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính (bản hính). - Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao). - Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao). - Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao). - Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản hính). - Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu, báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị. - Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư. Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. 2- Đối với dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). - Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11, Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính (bản hính). - Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao) - Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao). Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu.

File mẫu:

  • Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về

Không