Mức độ 4  Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Ký hiệu thủ tục: 2.001738.000.00.00.H58
Lượt xem: 2066
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 5 - 02733. 993846), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
 • Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 

Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đăng kí địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân.
Thời hạn giải quyết


  • Thời hạn kiêm tra hồ sơ: trong thời gian ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.


  • Thời hạn thâm định hô sơ: trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ họp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.


  • Thời hạn trả giấy phép: trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép hành nghề.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy phép (gia hạn, điều chỉnh) hành nghề khoan dưới nước có quy mô vừa/nhỏ.

Lệ phí


Phí: 650.000 đồng/ hồ sơ.


Phí


.


Căn cứ pháp lý


- Luật Tài nguyên nước năm 2012.- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngàỵ 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều cùa các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.- Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thấm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Bước

Nội dung công việc

Đon vị thực hiện

Thòi gian giải quyết

1

Tiếp nhận, chuyến hồ sơ của cá nhân, tố chức (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến)

Trung tâm Phục vụ hành chính công

04 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cẩn bô sung, không đủ điểu kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thê)

Phòng nghiệp vụ

STNMT

50 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo STNMT

08 giờ

4

Đóng dấu, vào số và chuyển hồ sơ đến

VP UBND tỉnh

Văn phòng STNMT

02 giờ

5

Tiếp nhận hồ sơ của STNMT, chuyển lãnh đạo VP UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa VPUBNDtỉnh

02 giờ

6

Xem hồ sơ và chuyển P.KT - VP UBND tỉnh

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

02 giờ

7

Xem hồ sơ và chuyến chuyên viên

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

02 giờ

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

P.KT - VP UBND tỉnh

26 giờ

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo P.KT - VP UBND tỉnh

02 giờ

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo VP UBND tỉnh phụ trách

02 giờ

11

Phê duyệt kết quả

Thường trực UBND tỉnh

02 giờ

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển STNMT, Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bộ phận Một cửa VPUBNDtỉnh

02 giờ

13

Trả kết quả cho cá nhân, tố chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Giờ hành chính

 

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan dưới đất; Mẫu số 4.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp Mẫu số 05.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất có quy mô vừa nhỏ.   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định ở trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:   Bản chính: 0 Bản sao: 0
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; Mẫu số 2 - khai kinh nghiem chuyen mon TNN.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài những tài liệu quy định ở trên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi địa chỉ thường trú (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân hộ gia đình hành nghề) hoặc các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật Tải về
 • Mẫu số 5 Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp Tải về
 • Mẫu số 4 Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan dưới đất Tải về
 • Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới dất Tải về
 • Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp Tải về

1. Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp. 2. Người đứng đầu tổ chức (Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất. Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì đã trực tiếp thi công ít nhất 05 (năm) công trình khoan nước dưới đất; b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; Riêng với trường hợp gia hạn, tổ chức, cá nhân còn phải đáp ứng các điều kiện sau: - Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. - Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày. - Trong thời hạn giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày, nếu chủ giấy phép đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thì chủ giấy phép được tiếp tục hành nghề trong khoảng thời gian kể từ khi giấy phép cũ hết hiệu lực cho đến khi nhận được giấy phép đã được gia hạn hoặc văn bản thông báo không gia hạn giấy phép của cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép. - Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp sau thời điểm giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày không được chấp nhận. Trong trường hợp này, chủ giấy phép phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới và chỉ được xem xét cấp giấy phép sau ba (03) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ nếu tại thời điểm nộp hồ sơ giấy phép cũ vẫn còn hiệu lực hoặc sau sáu (06) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ nếu tại thời điểm nộp hồ sơ giấy phép cũ đã hết hiệu lực. Thời điểm nộp hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện nơi gửi hoặc ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép.