Mức độ 4  Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (nước dưới đất, nước mặt)

Ký hiệu thủ tục: TNN10
Lượt xem: 1810
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết


- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy phép


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ so cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.


Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.     

Bước 2- Nộp hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang) theo bước sau:

- Người nhận kết quả nộp phiếu hẹn và lệ phí cấp phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.

+ Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nếu muốn xin rút lại hồ sơ thì phải có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do.

- Công chức trả kết quả thu lệ phí và trả kết quả cho người nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)

- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; - Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; - Báo cáo kết quả khai thác tài nguyên nước và việc thực hiện các nghĩa vụ đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; - Bản sao (chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; trường hợp bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao (chứng thực) quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.

File mẫu:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng có đủ điều kiện: Tính đến thời điểm chuyển nhượng, đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đưa công trình khai thác vào hoạt động; đã hoàn thành nghĩa vụ về tài chính quy định và đã nộp đủ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định; không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên nước. 2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có đủ điều kiện: - Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực. - Công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước. - Bảo đảm không làm thay đổi mục đích khai thác, sử dụng nước.