Toàn trình  Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 1.011454.000.00.00.H58
Lượt xem: 308
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Điện ảnh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày

  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày

  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày

  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép phân loại phim (thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
Lệ phí


Không

Phí


Chưa quy định

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 17/2022/TT-BVHTTDL Số: 17/2022/TT-BVHTTDL

 • Luật 05/2022/QH15 Số: 05/2022/QH15

 • - Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả giấy phép. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép phân loại phim theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định. - Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Trường hợp phim phải điều chỉnh nội dung hoặc hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Điện ảnh 2022, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản phim đã điều chỉnh nội dung, 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung đầy đủ thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép. - Trường hợp thay đổi nội dung phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đề nghị cấp lại Giấy phép phân loại phim theo quy định tại Điều 27 của Luật Điện ảnh 2022. - Trường hợp thay đổi tên phim mà không thay đổi nội dung phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy phép phân loại phim.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản phim hoàn chỉnh Bản chính: 1Bản sao: 0
Bản thuyết minh phim bằng tiếng Việt đối với phim nước ngoài Bản chính: 1Bản sao: 0
Văn bản chứng minh quyền sở hữu phim hoặc quyền sử dụng phim hợp pháp Bản chính: 0Bản sao: 1
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Don de nghi cap phep phan loai phim (cap Tinh).doc Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép phân loại phim Tải về