Mức độ 2  Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: CCCD-006
Lượt xem: 34
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 03 Ngày làm việc


  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu triển khai).  Trực tuyến

 • 03 Ngày làm việc


  Thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Văn bản thông báo kết quả khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


 • Cung cấp quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ


 • Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Lệ phí


Không


Phí


Phí : Đồng (Chưa quy định.)


Căn cứ pháp lý


 • Luật 59/2014/QH13 Số: 59/2014/QH13

 • Nghị định 37/2021/NĐ-CP Số: 37/2021/NĐ-CP

 • Nghị định 137/2015/NĐ-CP Số: 137/2015/NĐ-CP • Bước 1: Cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các tỉnh hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (nếu triển khai).

 • Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

 • - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả. -

 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do.

 • Bước 4: Cơ quan, tổ chức nhận văn bản trả lời tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu triển khai) hoặc qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đó nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin, thời gian khai thác, thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân đến nộp hồ sơ.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Không.