Mức độ 4  Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: 1.001493.000.00.00.H58
Lượt xem: 1156
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 05, Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 (http://motcua.tiengiang.gov.vn).

Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 • Trực tuyến
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 30 Ngày làm việc

  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định/Văn bản đồng ý cho giải thể cơ sở giáo dục của cơ quan có thẩm quyền
Lệ phí


0


Phí


0


Căn cứ pháp lý
 • quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Số: 86/2018/NĐ-CP

 • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.

 • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục phải ghi rõ lý do giải thể, chấm dứt hoạt động, các biện pháp đảm bảo quyền hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản Bản chính: 1Bản sao: 0
Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

Theo đề nghị của nhà đầu tư