Một phần (Trực tuyến)  Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục (theo đề nghị của các bên liên kết)

Ký hiệu thủ tục: 1.001496.000.00.00.H58
Lượt xem: 2645
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang (quầy số 7 - 0273.3993847), địa chỉ: số 377, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

 

Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện

- Thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến một phần.

 

Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết


Trực tiếp: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Trực tuyến: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Dịch vụ bưu chính: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định chấm dứt liên kết giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý


Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
 


- Các bên liên kết nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu liên kết giáo dục chưa được chấm dứt thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 của Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản PHỤ LỤC.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

- Việc chấm dứt liên kết giáo dục được thực hiện theo đề nghị của các bên liên kết.

- Các bên liên kết khi chấm dứt hoạt động liên kết trước thời hạn có trách nhiệm:

+ Bảo đảm cho học sinh đang theo học chương trình giáo dục tích hợp được tiếp tục học tập đến hết cấp học;

+ Bồi hoàn cho học sinh khoản chi phí học sinh đã nộp trong trường hợp liên kết bị chấm dứt hoạt động;

+ Thanh toán các khoản lương, tiền công, thù lao giảng dạy, các quyền lợi khác của giáo viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

+ Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác.

 

Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.