Mức độ 4  Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Ký hiệu thủ tục: 1.001496.000.00.00.H58
Lượt xem: 1295
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 05, Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;- Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 (http://motcua.tiengiang.gov.vn).

Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 15 Ngày làm việc


  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


  Trực tuyến


 • 15 Ngày làm việc


  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


  Dịch vụ bưu chính


 • 15 Ngày làm việc


  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Quyết định chấm dứt liên kết giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lệ phí


0


Phí


0


Căn cứ pháp lý


 • quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Số: 86/2018/NĐ-CP • Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ choSở Giáo dục và Đào tạo

 • Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu liên kết giáo dục chưa được chấm dứt thì giám đốc sở giáo dục và đào tạo có văn bản trả lời, nêu rõ lý do

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 của Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản PHỤ LỤC.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

a) Việc chấm dứt liên kết giáo dục được thực hiện theo đề nghị của các bên liên kết. b) Các bên liên kết khi chấm dứt hoạt động liên kết trước thời hạn có trách nhiệm: - Bảo đảm cho học sinh đang theo học chương trình giáo dục tích hợp được tiếp tục học tập đến hết cấp học; - Bồi hoàn cho học sinh khoản chi phí học sinh đã nộp trong trường hợp liên kết bị chấm dứt hoạt động; - Thanh toán các khoản lương, tiền công, thù lao giảng dạy, các quyền lợi khác của giáo viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật lao động. - Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác