Mức độ 4  Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Ký hiệu thủ tục: BNN-TGG-288193
Lượt xem: 1604
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã/phường

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Trồng trọt
Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Số lượng hồ sơ 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã vào Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; Trường hợp không đồng ý cho chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do.


Lệ phí


Không:


Phí


không


Căn cứ pháp lý


Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT
Nghị định 35/2015/NĐ-CP


Bước 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Ghi vào Sổ theo dõi hồ sơ;

- Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, giao tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ:

Công chức hướng dẫn cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chỉnh sửa, bổ sung đơn đăng ký.

Bước 4: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận. Trường hợp mất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có Giấy cam kết của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ  30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật.

- Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa - Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 19 /2016/TT-BNNPTNT). - Thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất chuyên trồng lúa (phụ lục II kèm theo Thông tư số 19 /2016/TT-BNNPTNT).

File mẫu:

Người sử dụng đất được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: không làm mất đi hoặc biến dạng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa (mặn hóa, chua hóa...); không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.

- Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa).

- Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, nhưng phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.