Mức độ 4  Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Ký hiệu thủ tục: BYT-TGG-287078
Lượt xem: 795
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế Tiền Giang (Số 4, Hùng Vương, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 4.
Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 3 Ngày làm việc

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận

 • Trực tuyến
 • 3 Ngày làm việc

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận

 • Dịch vụ bưu chính
 • 3 Ngày làm việc

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Lệ phí
Phí
Căn cứ pháp lý
 • Luật 67/2014/QH13 Số: 67/2014/QH13

 • Nghị định 36/2016/NĐ-CP Về quản lý trang thiết bị y tế Số: 36/2016/NĐ-CP

 • Nghị định 169/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế Số: 169/2018/NĐ-CP

 • Bước 1: Tổ chức đề nghị điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế gửi hồ sơ về Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế

 • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất, Sở Y tế có trách nhiệm cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện tử

 • Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế, Sở Y tế cấp cho cơ sở Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế theo mẫu số 14 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị điều chỉnh theo mẫu số 20 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 169/2018/NĐ-CP trong đó phải nêu rõ nội dung thay đổi phụ lục (15).docx Bản chính: 0Bản sao: 0
Trường hợp thay đổi người phụ trách chuyên môn: Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất, kèm theo bản xác nhận thời gian công tác theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP; Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của người phụ trách chuyên môn. phụ lục 3 (3).docx Bản chính: 0Bản sao: 1
Trường hợp thay đổi địa chỉ, số điện thoại liên hệ: Giấy tờ chứng minh sự thay đổi về địa chỉ, số điện thoại của cơ sở sản xuất. Bản chính: 0Bản sao: 1

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Tải về
 • Bản xác nhận thời gian công tác Tải về

Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất