Mức độ 4  Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ký hiệu thủ tục: 1.005417.000.00.00.H58
Lượt xem: 1131
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Tiền Giang

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Lĩnh vực Quản lý công sản
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


  • Quyết định thuê tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.


Lệ phí


Không có.


Phí


Không có.


Căn cứ pháp lý


- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
 


  • Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thuê tài sản xem xét, quyết định.

  • Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, ra quyết định việc thuê tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.

  • Ghi chú: Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công cùng cấp có trách nhiệm có ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết thuê tài sản, sự phù hợp của đề nghị thuê tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trước khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định trong trường hợp việc thuê tài sản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản: 01 bản chính;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí): 01 bản chính;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có): 01 bản sao.   Bản chính: 0 Bản sao: 1

File mẫu:

Không có