Toàn trình  Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Ký hiệu thủ tục: 1.001446.000.00.00.H58
Lượt xem: 1073
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy số 16 - 0273 3993892), số 377 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 

Lĩnh vực Công chứng
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi tên người đăng ký tập sự lại vào Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.


  Trực tuyến • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi tên người đăng ký tập sự lại vào Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.


  Dịch vụ bưu chính • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi tên người đăng ký tập sự lại vào Danh sách Người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện • Thông báo về việc đã ghi tên vào Danh sách Người tập sự của Sở Tư pháp.Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý • Luật 53/2014/QH13 - Công chứng Số: 53/2014/QH13

 • Thông tư 04/2015/TT-BTP - Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng Số: 04/2015/TT-BTP

 • Quyết định số 991/QĐ-BTP ngày 11/6/2021 của Bộ Tư pháp

 • Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh • Việc đăng ký tập sự lại được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự;

 • Sở Tư pháp ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng theo Mẫu TP-TSCC-01 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; TP-TSCC-01.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu)   Bản chính: 0 Bản sao: 1

File mẫu:

 • Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng theo Tải về

Người chấm dứt tập sự hành nghề công chứng được xem xét đăng ký tập sự lại khi đủ điều kiện đăng ký tập sự theo quy định của Thông tư số 04/2015/TT-BTP và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 04/2015/TT-BTP: - Lý do chấm dứt tập sự quy định tại các điểm a, b, c, e và h khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 04/2015/TT-BTP không còn; - Đã chấp hành xong bản án, trừ trường hợp bị kết án về tội phạm do cố ý; - Đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; - Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định của Sở Tư pháp về việc xóa tên Người tập sự khỏi Danh sách Người tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Thông tư số 04/2015/TT-BTP có hiệu lực.