Mức độ 4  Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (TTHC cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 2.001850.000.00.00.H58
Lượt xem: 484
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 5 - 02733. 993846), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
 
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ không quy định
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • Tùy theo giai đoạn xử lý hồ sơ


  - Thời hạn kiểm tra phương án: Trong thời gian mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án cắm mốc giới của tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra phương án. - Thời hạn thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, phê duyệt phương án: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án có đầy đủ nội dung, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến, gửi tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa để hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Phương án cắm mốc giới đã được phê duyệt.


Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý


 • Luật 17/2012/QH13 Số: 17/2012/QH13

 • Nghị định 43/2015/NĐ-CP Số: 43/2015/NĐ-CP
 • - Bước 1: Nộp phương án: Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa xây dựng phương án cắm mốc giới và gửi phương án cắm mốc giới tới Sở Tài nguyên và Môi trường.

 • - Bước 2: Kiểm tra phương án: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra phương án với các nội dung sau: + Thông số cơ bản của hồ chứa; + Hiện trạng quản lý, sử dụng đất quanh hồ chứa; + Xác định phạm vi cụ thể của hành lang bảo vệ hồ chứa trên sơ đồ mặt bằng; + Tọa độ, địa danh hành chính của các mốc giới, khoảng cách của các mốc giới trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 đến 1/2.000; + Phương án huy động nhân lực, vật tư, vật liệu, thi công, giải phóng mặt bằng trên thực địa; + Tiến độ cắm mốc, bàn giao mốc giới, kinh phí thực hiện. Trường hợp phương án chưa đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa để bổ sung, hoàn thiện.

 • - Bước 3: Thẩm định và phê duyệt phương án + Kể từ ngày nhận được phương án đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định phương án cắm mốc. + Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến và gửi tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa để hoàn thiện. Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa có trách nhiệm tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ. + Trường hợp đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phương án cắm mốc giới   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

không quy định