Mức độ 4  Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (TTHC cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 1.001740.000.00.00.H58
Lượt xem: 523
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 5 - 02733. 993846), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ không quy định
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 60 Ngày làm việc


  Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi các tài liệu liên quan đến các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh. - Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, tổ chức lưu vực sông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với sở, ban , ngành liên quan thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan cho ý kiến về công trình dự kiến xây dựng hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án tổng hợp ý kiến và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến


Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý


 • Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Số: 201/2013/NĐ-CP

 • Tài nguyên nước Số: 17/2012/QH13
 • Bước 1. Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước, phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi nguồn nước liên tỉnh bị chuyển nước hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi dòng chính chảy qua, tổ chức lưu vực sông và các sở Tài nguyên và Môi trường liên quan.

 • Bước 2. Kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi các tài liệu liên quan đến các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh.

 • Bước 3. Các cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ dự án.

 • Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan cho ý kiến về công trình dự kiến xây dựng hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án

 • Bước 5. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi chủ dự án.

 • * Đối với dự án đầu tư xây dựng trên hồ, đập trên dòng nhánh thuộc lưu vực sông liên tỉnh: Trước khi triển khai lập dự án đầu tư, chủ dự án phải thông báo về quy mô, phương án đề xuất xây dựng công trình cho tổ chức lưu vực sông, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lưu vực sông

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản lấy ý kiến.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Quy mô, phương án chuyển nước.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.