Mức độ 2  Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm đối với nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý

Ký hiệu thủ tục: TCNS1804
Lượt xem: 1332
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính Tiền Giang, Các chủ đầu tư công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán tại Kho bạc nhà nước tỉnh. c) Cơ quan phối hợp: Kho bạc nhà nước tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- Sở Tài chính thực hiện thẩm định quyết toán trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Trong quá trình thẩm định quyết toán, trường hợp báo cáo quyết toán năm của các chủ đầu tư chưa đúng quy định, Sở Tài chính sẽ liên hệ trực tiếp hoặc có văn bản yêu cầu thông báo cho đơn vị hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định. Thời gian thẩm định quyết toán sẽ tính từ khi nhận lại báo cáo quyết toán mới.
- Chậm nhất 5 ngày sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo theo quy định.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Văn bản Thông báo thẩm định quyết toán năm


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11;
- Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm;
- Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


A - Trình tự giao nhận hồ sơ tại Sở Tài chính:

- Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước.

- Đơn vị nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Tiền Giang (Số 38, Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đủ, hợp lệ thì bộ phận một cửa nhận hồ sơ, 02 bên ký phiếu giao nhận và hồ sơ được chuyển Phòng Đầu tư - Sở Tài chính.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thì bộ phận một cửa lập phiếu yêu cầu đơn vị bổ sung hồ sơ.

- Đơn vị nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Tiền Giang (Số 38, Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

B – Trình tự thực hiện công việc:

Bước 1:

Các Ban quản lý dự án (hoặc đơn vị, bộ phận giúp việc cho chủ đầu tư quản lý dự án) lập báo cáo quyết toán năm gửi chủ đầu tư.

Riêng đối với trường hợp Ban Quản lý dự án được giao nhiệm vụ chủ đầu tư thì không thực hiện bước này.

Bước 2:

- Các chủ đầu tư thẩm định quyết toán của các Ban quản lý dự án thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính.

- Kho bạc nhà nước tỉnh tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán gửi Sở Tài chính.

 Bước 3:

Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các chủ đầu tư và Kho bạc nhà nước tỉnh; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn.

- Hồ sơ thuộc Bước 1:

Ban quản lý dự án thực hiện các biểu (Biểu số 01/CĐT; Biểu số 02/CĐT; Biểu số 03/CĐT; Biểu số 04/CĐT) ban hành kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm. Các Ban quản lý dự án phải đối chiếu số liệu về kế hoạch và vốn đã thanh toán với Kho bạc nhà nước trước khi lập báo cáo quyết toán năm. Phần thuyết minh báo cáo quyết toán: Đối với Ban quản lý dự án thực hiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nhà nước giao trong năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư. - Hồ sơ thuộc Bước 2:

+ Đối với chủ đầu tư: Nội dung báo cáo quyết toán về phần số liệu, thực hiện các biểu (Biểu số 01/CQTH; Biểu số 02/CQTH; Biểu số 03/CQTH; Biểu số 04/CQTH) ban hành kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính, gửi về Sở Tài chính từ ngày 02/5 - 15/5 năm sau. Trường hợp báo cáo quyết toán năm của Ban quản lý dự án lập chưa đúng quy định, các chủ đầu tư thông báo cho Ban quản lý hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định. + Đối với Kho bạc nhà nước tỉnh: thực hiện tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc nhà nước tỉnh kiểm soát thanh toán theo các mẫu biểu (Biểu số 01/KBQT; Biểu số 02/KBQT; Biểu số 03/KBQT; Biểu số 04/KBQT; Biểu số 05/KBQT; Biểu số 06/KBQT; Biểu số 07/KBQT; Biểu số 08/KBQT) ban hành kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm, gửi Sở Tài chính trước ngày 01/4 năm sau. - Hồ sơ đối với Bước 3:

Mẫu thông báo thẩm định số 01/TBTĐ ban hành kèm Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm; Mẫu báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định tại các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước.

File mẫu:

  • Thông tư số 210/2010/TT-BTC và các Biểu mẫu Tải về

Không