Mức độ 3  Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh .

Ký hiệu thủ tục: BXD-TGG-263420
Lượt xem: 1944
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết


Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Giấy phép xây dựng được cấp lại.


Lệ phí


Lệ phí: 15.000 đồng/giấy phép.


Phí


   


Căn cứ pháp lý


Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND
Quyết định 14/2017/QĐ-UBND
Thông tư 15/2016/TT-BXD
Luật 50/2014/QH13
Nghị định 59/2015/NĐ-CP


- Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét cấp lại giấy phép xây dựng.

 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

File mẫu:

  • Mau don de nghi cấp lại GPXD.docx Tải về
  • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD Tải về

Không có