Mức độ 3  Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước và vốn nhân dân tự đóng góp

Ký hiệu thủ tục: XD01
Lượt xem: 1408
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định hành chính


Lệ phí


Không


Phí


0


Căn cứ pháp lý


- Luật Xây dựng năm 2003.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Công thương huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng qui định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Công thương huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ) 

- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (phụ lục số 2) - Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

File mẫu:

  • Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (Phụ lục 02) Tải về

Không