Tìm thấy 56 thủ tục

Toàn trình
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III
Một phần (Trực tuyến)
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III
Toàn trình
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III
Một phần (Trực tuyến)
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Một phần (Trực tuyến)
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Toàn trình
Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
Một phần (Trực tuyến)
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án):
Một phần (Trực tuyến)
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
Một phần (Trực tuyến)
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
Một phần (Trực tuyến)
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án):
Toàn trình
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án):
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (bị ghi sai thông tin)
Loading...