Tìm thấy 51 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng
Mức độ 4
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)
Mức độ 4
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Mức độ 4
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
Mức độ 4
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 4
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 4
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư
Mức độ 4
Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư
Mức độ 4
Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 4
Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.
Mức độ 4
Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài
Loading...