Tìm thấy 129 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Mức độ 4
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ 4
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Mức độ 4
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
Mức độ 4
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ 4
Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Loading...