Tìm thấy 37 thủ tục

Toàn trình
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Toàn trình
Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Toàn trình
Cho phép họp báo (nước ngoài) - địa phương
Toàn trình
Cho phép họp báo (trong nước) - địa phương
Toàn trình
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Toàn trình
Cấp giấy phép bưu chính.
Toàn trình
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Toàn trình
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Toàn trình
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Toàn trình
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp Tỉnh)
Toàn trình
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương)
Toàn trình
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương)
Toàn trình
Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Loading...