Tìm thấy 38 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 4
Cho phép họp báo (nước ngoài) - địa phương
Mức độ 4
Cho phép họp báo (trong nước) - địa phương
Mức độ 4
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Cấp Giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương)
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương)
Mức độ 4
Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 4
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Địa phương)
Loading...