Tìm thấy 119 thủ tục

Mức độ 4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 3
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Mức độ 4
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Mức độ 3
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Loading...