Tìm thấy 120 thủ tục

Toàn trình
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Toàn trình
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)
Toàn trình
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Toàn trình
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Toàn trình
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Toàn trình
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Toàn trình
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Toàn trình
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Toàn trình
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Toàn trình
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Loading...