Tìm thấy 90 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 4
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Mức độ 4
THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH
Mức độ 4
THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH
Mức độ 4
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 4
THỦ TỤC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC
Mức độ 4
THỦ TỤC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
Mức độ 4
THỦ TỤC THI TUYỂN CÔNG CHỨC
Mức độ 4
THỦ TỤC THI TUYỂN VIÊN CHỨC
Mức độ 4
THỦ TỤC XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC
Mức độ 4
THỦ TỤC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
Mức độ 4
Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức
Mức độ 4
Thủ tục Tiếp nhận vào làm viên chức
Mức độ 4
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 4
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề
Loading...