Tìm thấy 104 thủ tục

Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Toàn trình
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Toàn trình
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Toàn trình
Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng.
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
Toàn trình
Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Toàn trình
Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Toàn trình
Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Loading...