Tìm thấy 113 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 4
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 4
Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng.
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
Mức độ 4
Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mức độ 4
Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh
Mức độ 4
Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Loading...