Tìm thấy 83 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 4
Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết
Mức độ 4
Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 4
Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục
Mức độ 4
Phê duyệt liên kết giáo dục
Mức độ 4
Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT
Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Loading...