Tìm thấy 449 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 4
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Mức độ 3
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Mức độ 3
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Mức độ 4
Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)
Mức độ 4
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản-BVH-TGG-278886
Mức độ 3
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản -BVH-TGG-278888
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện-BVH-TGG-279067
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã-BVH-TGG-279069
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Loading...