Tìm thấy 400 thủ tục

Mức độ 3
Thu hút về cấp xã công tác đối với người có trình độ đại học được đào tạo ở trong nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
Bổ nhiệm vào ngạch công chức
Mức độ 4
Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 4
Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 3
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 4
Cấp lại Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 4
Cấp đổi Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Cấp mới Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện-BVH-TGG-279067
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã-BVH-TGG-279069
Mức độ 3
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Loading...