Tìm thấy 42 thủ tục

Mức độ 4
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư _BQL
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. BQL
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL
Mức độ 4
Chuyển nhượng dự án đầu tư. BQL
Mức độ 4
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. BQL
Mức độ 4
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. BQL
Mức độ 4
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL
Mức độ 4
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. BQL
Mức độ 4
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. BQL
Mức độ 4
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL
Mức độ 4
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý
Mức độ 4
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Loading...