Tìm thấy 2232 thủ tục

Mức độ 2
QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH KHAI TRƯƠNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
Mức độ 2
Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã)
Loading...