Tìm thấy 1852 thủ tục

Chưa trực tuyến
Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)
Chưa trực tuyến
Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã)
Chưa trực tuyến
Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã)
Toàn trình
Xác nhận số chứng minh nhân dân, căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
Toàn trình
Xác nhận số chứng minh nhân dân, căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)
Chưa trực tuyến
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Chưa trực tuyến
Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh
Chưa trực tuyến
Cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số)
Chưa trực tuyến
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh
Chưa trực tuyến
Đổi Chứng minh nhân dân (12 số)
Chưa trực tuyến
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
Chưa trực tuyến
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
Loading...