Tìm thấy 2553 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Lắp mới đồng hồ nước-quận/huyện/thị xã
Mức độ 2
Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch
Mức độ 2
Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận nhân sự dự kiến bầu/ bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc của ngân hàng thương mại cổ phần
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính cổ phần
Mức độ 2
Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
Mức độ 2
Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước của công ty tài chính cổ phần
Loading...