Tìm thấy 1841 thủ tục

Toàn trình
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Toàn trình
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Toàn trình
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Toàn trình
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại thẻ căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Cấp thẻ căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp thẻ căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Đổi thẻ căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
Toàn trình
Xác nhận số chứng minh nhân dân, căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)
Chưa trực tuyến
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Loading...