Tìm thấy 2554 thủ tục

Mức độ 3
Gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 4
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 4
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Cấp Giấy phép bưu chính
Loading...