Tìm thấy 2188 thủ tục

Mức độ 3
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Mức độ 3
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải ỉà người thân thích của trẻ em
Mức độ 2
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh)
Mức độ 3
Công nhận khu vực biển
Mức độ 2
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Loading...