Tìm thấy 2554 thủ tục

Mức độ 4
Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 4
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 4
Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Mức độ 4
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Mức độ 3
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Mức độ 3
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tốn hại cho trẻ em
Loading...