Tìm thấy 119 thủ tục

Toàn trình
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
Toàn trình
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)
Toàn trình
Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)
Toàn trình
Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện)
Toàn trình
Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện)
Toàn trình
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)
Toàn trình
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Toàn trình
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Toàn trình
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
Toàn trình
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Toàn trình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
Loading...