Tìm thấy 300 thủ tục

Mức độ 3
Công nhận Hòa giải viên
Mức độ 3
Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải
Mức độ 3
Thanh toán thù lao cho Hòa giải viên
Mức độ 3
Thôi làm Hòa giải viên
Mức độ 3
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cấp xã).
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (cấp xã).
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký giám hộ (cấp xã).
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký kết hôn (cấp xã).
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Loading...