Tìm thấy 300 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 3
Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
Mức độ 3
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Mức độ 3
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278794
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278790
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278796
Mức độ 3
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278792
Mức độ 3
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278798
Mức độ 3
thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện
Mức độ 3
thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Mức độ 3
thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
Mức độ 3
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 3
Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 3
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.
Loading...