Tìm thấy 301 thủ tục

Mức độ 3
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Mức độ 3
Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"-BVH-TGG-278933
Mức độ 3
Công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị"-BVH-TGG-278936
Mức độ 3
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - BVH-TGG-278926
Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị"-BVH-TGG-278935
Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"-BVH-TGG-278932
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm-BVH-TGG-279076
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm-BVH-TGG-279074
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa-BVH-TGG-279086
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng Giây khen Khu dân cư văn hóa-BVH-TGG-279075
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện-BVH-TGG-279067
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
Mức độ 3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã-BVH-TGG-279069
Mức độ 3
Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện
Loading...