Tìm thấy 434 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 3
Cấp Giấy Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 3
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Mức độ 4
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 4
Hỗ trợ dự án liên kết
Mức độ 4
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Mức độ 3
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Mức độ 3
Cấp mới Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 4
Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Loading...