Tìm thấy 434 thủ tục

Mức độ 4
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Mức độ 4
Hội tự giải thể
Mức độ 4
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
Mức độ 4
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Mức độ 4
Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 4
Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 4
Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Mức độ 4
Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Mức độ 4
Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
Mức độ 4
Quỹ tự giải thể
Mức độ 4
Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
Mức độ 4
Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
Loading...