Tìm thấy 434 thủ tục

Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"-BVH-TGG-278932
Mức độ 3
Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"-BVH-TGG-278933
Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị"-BVH-TGG-278935
Mức độ 3
Công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị"-BVH-TGG-278936
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm-BVH-TGG-279074
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng Giây khen Khu dân cư văn hóa-BVH-TGG-279075
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm-BVH-TGG-279076
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa-BVH-TGG-279086
Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)
Mức độ 4
Công nhận ban vận động thành lập hội
Mức độ 4
Thành lập hội
Mức độ 4
Phê duyệt điều lệ hội
Loading...