Tìm thấy 69 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
Một phần (Trực tuyến)
Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
Một phần (Trực tuyến)
Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Một phần (Trực tuyến)
Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
Một phần (Trực tuyến)
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Toàn trình
Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Một phần (Trực tuyến)
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Một phần (Trực tuyến)
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
Một phần (Trực tuyến)
Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Một phần (Trực tuyến)
Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
Toàn trình
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông
Loading...