Tìm thấy 196 thủ tục

Mức độ 4
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 4
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Mức độ 4
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Mức độ 4
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
Mức độ 4
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Mức độ 4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Loading...