Tìm thấy 161 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (B-BYT-265234-TT)
Mức độ 4
Cấp Giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi (B-BYT-265236-TT)
Mức độ 4
Cấp Giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (B-BYT-265237-TT)
Mức độ 4
Khám sức khỏe định kỳ (B-BYT-265238-TT)
Mức độ 4
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 4
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Mức độ 4
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Mức độ 4
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
Mức độ 4
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Loading...