Tìm thấy 278 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 3
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia
Mức độ 3
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia
Mức độ 3
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Mức độ 3
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện
Mức độ 3
Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 3
Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 3
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Mức độ 3
Thôi làm Hòa giải viên
Mức độ 3
Thanh toán thù lao cho Hòa giải viên
Mức độ 3
Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 3
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
Mức độ 3
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Loading...