Tìm thấy 295 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 3
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia
Mức độ 3
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia
Mức độ 3
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Mức độ 3
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện
Mức độ 3
Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 3
Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 3
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Mức độ 3
Công nhận Hòa giải viên
Mức độ 3
Thôi làm Hòa giải viên
Loading...