Tìm thấy 247 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 3
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Mức độ 3
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện
Mức độ 3
Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 3
Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 3
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
Mức độ 3
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Mức độ 3
Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình
Mức độ 3
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Loading...