Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Cơ quan giải quyết Sở Tài chính
Lĩnh vực Lĩnh vực giá

Loading...