Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần (Trực tuyến) Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản

Loading...