Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (nước dưới đất, nước mặt)

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên nước

Loading...