Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Điện ảnh

Loading...