Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần (Trực tuyến) Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng):

Cơ quan giải quyết Sở Xây dựng
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

Loading...