Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Cơ quan giải quyết Sở Xây dựng
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Loading...