Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...